Te­go­rocznym lau­re­atem Na­grody Czy­tel­ników im. Na­talii Gor­ba­niew­skiej zo­stał Lu­cian Dan Teodorovici!

ANGELUS_logoGra­tu­lu­jemy Au­to­rowi, pięknie dzię­ku­jemy wszystkim za głosy od­dane na po­wieść „Matei Brunul”.
Tu można obej­rzeć uro­czystą galę An­ge­lusa.17.10.2015
„Matei Brunul” Lu­ciana Dana Teo­do­ro­vici w fi­na­łowej sió­demce Li­te­rac­kiej Na­grody Eu­ropy Środ­kowej „An­gelus”.
Gra­tu­lu­jemy Au­to­rowi, gra­tu­lu­jemy Ra­do­sławie Janowskiej-​Lascar, która po­wieść prze­tłu­ma­czyła .
Gra­tu­lu­jemy po­zo­stałym fi­na­li­stom, to dla nas ogromny za­szczyt zna­leźć się w takim gronie! 02.10.2015

Copyright © by Wydawnictwo Amaltea | Darmowe fragmenty udostępnione przez Wydawnictwo Amaltea w celu informacyjnym.