Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji oprócz informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź naszą Politykę prywatności.
zamknij

Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Amaltea

I.    Informacje ogólne

1.    Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”], działający pod adresem www.amaltea.az.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Amaltea Usługi Wydawnicze Ludmiła Koza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zabłocie 7a, NIP 8971054965, REGON 021785660.
2.    Sklep, prowadzony przez Wydawnictwo Amaltea [zwane dalej „Wydawnictwem”] zajmuje się sprzedażą towarów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
3.    Dane kontaktowe Wydawnictwa:

Wydawnictwo Amaltea
ul. Zabłocie 7a
51-180 Wrocław
wydawnictwo@amaltea.az.pl
tel.728 896 998

II. Zasady zakupów i płatności

1.    Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów [zwanych dalej Towarami] za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach Sklep zamieszcza na stronie www.amaltea.az.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.     Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru może dojść poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego. Umowa sprzedaży Towaru to umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3.     Zamówienie można składać przez stronę internetową www.amaltea.az.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
4.     Sklep realizuje zamówienia przede wszystkim na terenie Polski. W przypadku zamówień zagranicznych konieczny jest kontakt ze sklepem.
5.     Doręczenie przez Wydawnictwo Zamawiającemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży Towaru.
6.     Umowa sprzedaży Towaru podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
7.     Stroną Umowy sprzedaży Towaru może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) reprezentowaną przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań na jej rzecz.
8.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Wydawnictwa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
9.     W celu złożenia prawidłowego zamówienia, Zamawiający:
    •   dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości;
    •  wskazuje adres wysyłki i dane kontaktowe;
    •   dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ewentualnie ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);
    •   dokonuje wyboru sposobu płatności, postępując w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.
    •   potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptuje jego postanowienia.
10.     Zamawiający zobowiązany jest stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
11.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź” – Zamawiający ma możliwość modyfikowania zamówienia.
12.     Wysłanie wypełnionego formularza zamówienia stanowi złożenie oferty kupna i jest dla Zamawiającego wiążące.
13.     Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania Zamówienia. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Zamawiającego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Zamawiającego
14.     Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty jak również zmiany ich cen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
15.     Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że Towary są dostępne w Sklepie. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
17.     Do każdej Umowy sprzedaży Towaru wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Zamawiający zleca wystawienie faktury VAT, podając numer NIP przy zamówieniu.
18.     Ceny towaru w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
19.     Sklep akceptuje następujące formy płatności:
      –  tradycyjny przelew na konto Wydawnictwa, księgowany z chwilą wpłynięcia przelewu na konto Wydawnictwa
–  płatności online obsługiwane przez PayU S. A. z natychmiastowym potwierdzeniem  płatności
20.    Płatność tradycyjnym przelewem:
    a) przelewu należy dokonać na konto:
        WYDAWNICTWO AMALTEA, ul. Zabłocie 7a, 51-180 Wrocław,
        mBank
        02 1140 2004 0000 3702 7410 8113
       w tytule przelewu podając numer zamówienia nadany przez sklep.  
    b) W razie niepodania tego numeru i niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Księgarnia zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie będzie anulowane.


21.    Płatności online:
    a) możliwa jest płatność szybkim przelewem elektronicznym,
    b) operatorem płatności elektronicznych jest PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 22. W razie wyboru płatności:
    a) przelewem na konto wydawnictwa Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Towary i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Sklep,
    b) za pomocą szybkich płatności elektronicznych Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Towary i koszt dostawy w czasie wyznaczonym przez operatora płatności z chwilą rozpoczęcia płatności.
       W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, Sklep może anulować zamówienie, o czym poinformuje niezwłocznie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zapłaci część ceny zakupu po anulowaniu zamówienia, Sklep zwraca mu wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty przelewu.


III. Koszty wysyłki
1.     Zamawiający w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy towaru.
2.     Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, uzależnione od formy i wagi przesyłki oraz cennika Poczty Polskie lub firmy Paczkomaty InPost.
3.     Koszty przesyłki mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Pocztę Polską i Paczkomaty InPost
4.     W przypadku zamówień powyżej kwoty 100 zł z VAT koszty przesyłki pokrywa Sklep (przesyłka gratis).
5.     Dostawa przesyłki następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (Poczta Polska lub Paczkomaty InPost).
6.     Przeniesienie własności Towaru na Zamawiającego, następuje w momencie odbioru przez niego Towaru.

IV. Terminy dostaw

1.     Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki.
2.     Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego.
3.     Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub Paczkomaty InPost.

V. Prawo odstąpienia od umowy
1.     Zgodnie z art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu towaru, a więc od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez Zamawiającego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wydawnictwo niezwłocznie potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila. W tym celu należy we wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz fakturą VAT lub paragonem fiskalnym jako dowodem zakupu na adres:
Wydawnictwo Amaltea
ul. Zabłocie 7a
51-180 Wrocław
2.     W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Zamawiającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia towaru Zamawiającemu.
3.     Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
4.     W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru do Sklepu.
5.     Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Zamawiający. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6.     W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Zamawiającego przez Sklep ponosi Zamawiający.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru)

Adresat: Wydawnictwo Amaltea, ul. Zabłocie 7a, 51-180 Wrocław
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
Data zawarcia umowy………………………………………………………..
Numer zamówienia .................................................................................
Imię i nazwisko Zamawiającego ……………………………………………
Adres Zamawiającego ……………………………………………………….
Podpis Zamawiającego……………………………………………..............
Data …………………

VI. Reklamacje
1.     W przypadku reklamowania Towaru posiadającego wady techniczne, niezgodnego ze złożonym zamówieniem itd. Zamawiający powinien skontaktować się z Wydawcą pod numerem telefonu: +48 728 896 998 bądź e-mailem na adres: sklep@amaltea.az.pl. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), Sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny zakupionego towaru, natomiast Wydawca wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Zamawiającemu na wskazany adres.
2.     Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Zamawiającego oraz e-mail Zamawiającego.
3.     Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
4.     Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
5.     Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.

VII. Ochrona danych osobowych
1.     Rejestrując się na stronie www lub składając zamówienie , Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawcy i ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Zamawiającego danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zawartej umowy.
2. Wydawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że przetwarza dane Zamawiającego posiadającego konto w Serwisie, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres IP.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym art. 6 RODO,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Każda osoba, której dane znajdują się w bazie Wydawcy, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Wydawnictwie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wydawnictwo@amaltea.az.pl.
6. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Usługodawcę albo przetwarzający, z którymi Usługodawca ściśle współpracuje (np. przewoźnicy wskazani przez Użytkownika przy składaniu zamówienia).
7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Dane osobowe Użytkowników nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Wydawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne obligują Usługodawcę do przechowywania danych.

VIII. Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2.     Postanowienia Regulaminu Sklepu rozdziału II pkt. 11 i V - "Prawo odstąpienia od umowy" oraz wszystkie inne odnoszące się bezpośrednio do praw konsumentów wynikających między innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta nie mają zastosowania w przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami.
3.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu udostępniana jest nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu.
4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od 23 kwietnia 2015 (ostatnia aktualizacja: 7 maja 2021).


Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.